Hledat
Česká koruna
Kategorie
  Menu Zavřít
  Zpět

  Smí myslivec zastřelit mého psa?

  Myslivecká stráž získala status veřejného činitele zákonem č. 238/99 Sb. Náplní myslivecké stráže je ochrana přírody (lesy, vody , myslivost). Chránit související majetkové hodnoty proti neoprávněným zásahům ze strany jiných osob.

  Mysliveckou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:
  a) je občanem České republiky,
  b) je starší 21 let,
  c) je bezúhonná,
  d) má způsobilost k právním úkonům,
  e) je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilá pro výkon funkce myslivecké stráže,
  f) prokázala znalost práv a povinností myslivecké stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících předpisů,
  g) složila před okresním úřadem slib tohoto znění: "Slibuji, že jako myslivecká stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při výkonu ochrany myslivosti, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející myslivecké stráži.",
  h) má platný lovecký lístek a platný zbrojní průkaz.

  Myslivecká stráž je oprávněna:

  a) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při neoprávněném výkonu práva myslivosti nebo při činu tímto zákonem zakázaném, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě s loveckou výstrojí, popřípadě se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních předpisů nosit zbraň i na honebních pozemcích. V takových případech je oprávněna požadovat od přistižených osob předložení loveckého lístku a povolenky k lovu, zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a požadovat
  předložení dokladu o jejím oprávněném nabytí, odebrat přistiženým osobám zbraně, lovecké a chytací nástroje, chycenou nebo ulovenou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku, vykázat je z honitby, a jsou-li neznámy, odevzdat je orgánu policie. Přistižené osoby jsou povinny uposlechnout. Odebrané zbraně a nástroje odevzdá myslivecká stráž neprodleně orgánu policie;

  b) usmrcovat v honitbě psy, kteří mimo vliv svého vedoucího a ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu hledají nebo pronásledují zvěř anebo se k ní plíží. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčácké, nevzdálí-li se od stáda více než 200 m a na psy lovecké, slepecké, zdravotnické, vojenské a služební, pokud jako takoví jsou k rozeznání a pokud se při výkonu služby nebo při výcviku vzdálí z vlivu svého vedoucího jen přechodně. Uživatel honitby může přenést na další osoby, které mají platný lovecký lístek.
  c) usmrcovat pytlačící kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu. Uživatel honitby může přenést na další osoby, které mají platný lovecký lístek.
  d) hubit zvířata škodlivá myslivosti (pytlačící psy a kočky). Uživatel honitby může přenést na další osoby, které mají platný lovecký lístek.
  e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
  f) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu (až do 1000,-Kč).

  Vlastníkům psů a koček je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě. V případě jejich usmrcení může vlastník požadovat náhradu škody jen tehdy, dokáže-li, že k jejich usmrcení nedošlo za okolností uvedených písm. b) až d).

  Z toho vyplývá, že Vás myslivecká stráž nemůže zastavit a legitimovat či jakkoli obtěžovat pokud máte psa přivázaného na vodítku. Nejsem sice právník, ale řekl bych, že slovo BEZ VLIVU a VOLNĚ neznamená na vodítku viz odstavec. b) a předchozí odstavec (právníci nechť se vyjádří do komentáře).

  Myslivecká stráž je při své činnosti povinna
  a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak,
  b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti.
  c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

  Myslivecká stráž je povinna zabezpečit průkaz myslivecké
  stráže a služební odznak proti zneužití, ztrátě a odcizení.

  Jako veřejný činitel stráž dále musí:
  -navenek vystupovat a působit důstojně a slušně, přitom však rozhodně a důsledně
  -být ve střízlivém stavu, tj. nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek ani léků

  Určitě jako i jinde se najdou lidé, co svou práci vykonávají svědomitě a naopak lidé co své funkce zneužívají a jsou zaujatí. Proto se vždy snažte, ať svým chování nezavdáte příčinu, aby se ze slušné stráže stala velmi protivná stráž, která bude házet všechny majitele psů do jednoho pytle.

  Zdroj:
  Zákon č. 23/62 Sb.
  Zákon č. 238/99 Sb.

  Komentáře
  Vložte svůj komentář Zavřít